Política de privacitat

Política de privacitat

Quan necessitem informació d'altra banda, sempre li demanem que vostè proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides s'incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrits en el Registre General de protecció de dades de l'Agència Espanyola de protecció de dades, que s'encarrega de VIVERS ALOMÀ, SLU. Aquesta entitat tractarà les dades en un confidencial i exclusivament amb la finalitat de complir amb la petició que enviar-nos, amb totes les garanties jurídiques i de seguretat plantejats per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre i Llei 34/2002, de 11 de juliol Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no transferir, vendre o compartir dades amb terceres persones sense el seu consentiment exprés.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a aquest efecte al domicili de VIVERS ALOMÀ, SLU, en Camí de l’Ermita, s/n - 43896 L’ALDEA - TARRAGONA - Espanya identificats degudament i indicant de forma visible el dret concret que s'exerceix.

EL PROPIETARI DE LA WEB Adopta els nivells de seguretat exigits per l'esmentada Llei Orgànica 15/1999 i altres normativa aplicable corresponents. No obstant això, no podem garantir la inviolabilitat absoluta dels seus sistemes, per tant no assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany resultant de les alteracions que terceres poden provocar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.


 

Política de privacidad

Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la proporcione voluntariamente de forma expresa. Los datos recabados serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, del cual es responsable Pau Alomà Llosa. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de atender la solicitud que nos remita, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto al domicilio social de VIVERS ALOMÀ, SLU., sito en Camí de l’Ermita, S/N – 43896 L’ALDEA – TARRAGONA – ESPAÑA identificándose debidamente e indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce.

EL PROPIETARIO DE LA WEB adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa aplicable. No obstante, no puede garantizar la absoluta inviolabilidad de sus sistemas, por lo cual, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

Haga clic aquí para desactivar el seguimiento de Google Analytics